Aday Öğretmen Deneme Sınavı


9461 | 17.03.2016
| |

 

 

 

 

 ADAY ÖĞRETMENLER DENEME SINAVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAY ÖĞRETMENLER DENEME SINAVI

1.

  • Usulsüz müracaat ve şikâyette bulunmak.
  • Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.
  • Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

 

Yukarıda açıklanan durumlardan bir ya da birkaçını yaşayan memurlar için aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

A)Kınama                  

 B)Uyarma                   

C)Aylıktan Kesme                 

D)Kademe İlerlemesinin Durdurulması

 

2.

  • Göreve özürsüz olarak bir veya iki gün gelmemek.
  • Görev sırasında amirine söz ile saygısızlık etmek.

Yukarıda verilen durumlarda aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

A)Aylıktan Kesme

B)Kınama                 

C)Devlet Memurluğundan Çıkarma         

D)Kademe İlerlemesinin Durdurulması

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görevinden uzaklaştırılan devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen …… gün içinde soruşturmaya başlanması şarttır?

A)5                                               B)7                                    C)10                                  D)15

 

4. Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde ...... saat, ikinci altı ayda günde ...... saat süt izni verilir.

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)4-2                                        B)5-2,5                                       C)3-1,5                                   D)6-3

 

5. Hizmeti bir yıldan on yıla kadar(on yıl dahil) olan devlet memurları için yıllık izin süresi ...... gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için ....... gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenir. 657 sayılı DMK'ye göre yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)15-30                                 B)20-40                                 C)25-35                            D)20-30

6. Kadın memura doğumdan önce ve doğumdan sonra olmak üzere toplam kaç hafta süre ile aylıklı izin verilir?

A)14                                    B)16                                     C)18                                   D)20

 

7.

  • Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.
  • Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak.

Yukarıda verilen durumlarda aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

A)Aylıktan Kesme

B)Kınama                 

C) Kademe İlerlemesinin Durdurulması

D) Devlet Memurluğundan Çıkarma

 

8. Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

A)1                                           B)2                                          C)3                                         D)4

 

9. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun kaç günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır?

A)5                                         B)7                                                C)9                                  D)11

 

10. Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren kaç gündür?

A)7                                             B)10                                            C)15                                         D)30

 

11. Aday olarak atanmış devlet memurunun adaylık süresi ...... yıldan az ....... yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.

      Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)2-4                                    B)3-6                                     C)1-3                                        D)1-2

 

12. Adaylık devresi içinde ilişkileri kesilenler kaç yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar?

A)1                                             B)2                                             C)3                                          D)4

 

13. Son ....... yıl  içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara bir kademe ilerlemesi uygulanır.

      Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)6                                           B)7                                              C)8                                      D)9

 

14. 657 DMK'ye göre, aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına verilen haklardandır?

A)Grev                B)Gizli bilgileri açıklama              C)Çekilme        D)Toplu eylem ve hareketlerde bulunma

 

15. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal ve tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından ................................................... ödenmesi esastır.

      Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Rayiç bedelinin %100 fazlası

B)Rayiç bedeli üzerinden

C)Rayiç bedelinin %50 fazlası                    

D)Rayiç bedelinin %25 fazlası

 

16.

I.16. Yargı mensupları

II.Yargı kuruluşlarında çalışanlar

III.Askerler

    Yukarıdakilerden hangileri başka mercilerin ön incelenmesinde görevlendirilemezler?

A)I-II-III                                  B)I-II                                 C)I-III                               D)II-III

 

17. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, yetkili  mercinin soruşturma izni konusundaki kararını 30 gün içinde verir. Bu süre zorunlu hallerde kaç günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir?

A)15                                          B)30                                        C)45                                         D)60

18. 4483 sayılı Kanuna göre Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan memur ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)Görev yapılan birim amiri

B)En üst idari amir

C)Disiplin kurulu

D)Atamaya yetkili amir

19. 4483 sayılı Kanuna göre soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin karara itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren kaç gündür?

A)7                                    B10                                       C)15                                  D)30

 

20. 4483 sayılı Kanuna göre ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılmasına izin verme yetkisi kimdedir?

A)İçişleri Bakanı                           B)Vali                           C)Savcı                        D)Kaymakam

 

21. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?

A)5-14                               B)6-15                                  C)5-13                                 D)6-13

 

22. 1739 sayılı Kanunda geçen "Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz." ifadesi, Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerinden hangisinin açıklamasıdır?

A)Genellik ve eşitlik

B)Eğitim Hakkı

C)Demokrasi eğitimi

D)Fırsat ve imkân eşitliği

 

23. Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında yer almaz?

A)Eğitim Fakülteleri

B)Eğitim araç ve gereçleri

C)Eğitim sisteminin genel yapısı

D)Öğretmenlik mesleği

 

24. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Müsteşara yardımcı olmak üzere kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?

A)4                                     B)5                                        C)6                                    D)7

 

25. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre bakanlığın bilimsel danışma ve karar organı olan Talim ve Terbiye Kurulu 1 başkan ile kaç üyeden oluşur?(Sadece üye sayısı)

A)8                                             B)9                                           C)10                                                   D)11

26. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre öğretmenlerin emeklilik işlemleri hangi aylar içinde yapılır?

A)Mayıs-Haziran                B)Haziran-Temmuz              C)Temmuz-Ağustos             D)Ağustos-Eylül

 

27. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana yardımcı olmak üzere kaç tane bakanlık müşaviri atanabilir?

A)20                                              B)25                                    C)37                                       D)42

 

28. 5580 sayılı Özel Öğretim Kanununa göre, bir okulda alınabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısı, o okulda okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısının yüzde kaçını aşamaz?

A)10                                        B)D20                                       C)25                              D)30

 

29. 5580 sayılı Özel Öğretim Kanununa göre, hangi tarihten sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir?

A)1 Ağustos                     B)15 Ağustos                       C)1 Eylül                            D)15 Eylül

 

30. 5580 sayılı Özel Öğretim Kanununa göre; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzakta bulunması zorunludur?

A)50                                       B)100                                      C)150                                     D)200

 

31.

I.Eşitlik

II.Açıklık

III.Tarafsızlık

IV.Adalet

Yukarıdakilerden hangileri kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin ilkelerdendir?

A)I-II-IV                   

 B)I-III-IV                     

C)II-III-IV                         

 D)I-II-III

 

 

 

 

32. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlemlerini aşağıdakilerden hangisi yürütür?

A) İçişleri Bakanlığı

B) Adalet Bakanlığı

 C)Başbakanlık

D)TBMM Genel Sekreterliği

 

33. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre; ilgili kamu kurum veya kuruluşları TBMM Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri …… gün içinde tamamlanır?

A)30                                    B)45                                        C)60                                 D)90

 

34. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi dilekçede bulunması gereken zorunlu şartlardan değildir?

A)Adı ve soyadı                                                  B)T.C. kimlik numarası

C)İmzası ile iş ve ikamet adresi                       D)Dilekçenin Türkçe yazılması

 

35. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre, nüfus hüviyet cüzdanı bulunmayan çocukların yaşlarının tespiti amacıyla aşağıdakilerden hangisi tarafından görülmesinden sonra okula kaydı yapılır?

A)Okul Müdürü                 B)İhtiyar Kurulu                C)Muhtar                 D)Sınıf Öğretmeni

 

36. İlköğretim haftası ne zaman kutlanır?

A)Eylül ayının ilk haftası                                         

B)Okulun açıldığı ilk hafta                                     

C)Okulun açıldığı ikinci hafta                                    

D) Eylül ayının üçüncü haftası 

                                      

37. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanuna göre ilköğretim çağı seçenekleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7-15 yaş arası çocuklar                                     

B) 5-14 yaş arası çocuklar                                                                        

C) 6-13 yaş arası çocuklar                                                                

D) 6-14 yaş arası çocuklar     

 

                              

38. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Öğretmenlere, dersinin en az bulunduğu gün ve günlerde nöbet görevi verilir.

B)Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter.

 C)Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra iki yıl nöbet görevi verilmez.

D)Öğretmenler, nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.

 

39. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir.

B)Hazırlık sınıfında alınan puanlar mezuniyet puanının belirlenmesinde dikkate alınır.

C)Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olmayan öğrenciler, yeterlilik sınavına alınır.

D)Başarısız olanlar bir yıl daha hazırlık sınıfına devam eder.

 

40. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yazılı sınavlar, sınavın yapıldığı tarihi takip eden kaç gün içinde öğrencilere duyurulur?

A)5                                        B)7                                      C)10                                      D)15

 

41. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre öğrenci nakli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Nakiller ders yılı başında başlar ve ders yılı sonuna 10 iş gün kalıncaya kadar devam eder.

B)İller arası nakillerde en çok beş günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.

C)İlköğretim kurumlarında sınıf mevcutları otuzun altında kalan okulların boş kontenjanları eylül ayının ilk iş gününde e-okul sisteminde ilan edilir.

 D)Okula naklen gelen ve giden öğrencilerin listesi e-okul sisteminden ders yılı sonunda alınarak dosyasında saklanır.

42. Okul öncesi eğitim kurumlarına kayıt ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Anaokulu için kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılır.                   

B) Anasınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını dolduran ve 66 ayını doldurmayan çocuklar kayıt edilir.                     

C) Anasınıflarında bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-47 ay arası çocuklarda anasınıfına kayıt edilir.                          

D)Kaynaştırma yolu ile okul öncesi eğitim kurumlarına yönlendirilen öğrenciler 10 çocuk bulunan sınıflarda 3, 20 çocuk bulunan sınıflarda ise 2 çocuk olacak şekilde oluşturulur.

43. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre ilköğretim kurumları için hangisi yanlıştır?

A)Bir ders saati 40 dakikadır.                     

B)Okul yönetimince teneffüsler için en az 15 dakika ayrılır.                      

C) Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 50 dakika süre verilir.                          

D)Yatılı bölge ortaokullarında etüt için her gün iki ders saati süre ayrılır.

 

44. MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre öğrenciler, ilköğretim 6. 7. 8. Sınıflarda kaç saatten az olmamak üzere ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar?

A)15                                           B)10                                      C)8                                          D)5

 

45. MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre sınıf/şube rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri veya danışman öğretmenlerce, herhangi bir ders veya sosyal etkinlik kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili gezi planları, en az kaç gün önce okul müdürlüğüne verilir?

A)3                                           B)5                                         C)7                                  D)10

 

46. Bayrak törenleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Bayraklar okulda özenle saklanır.                    

B)Konuşmalar, İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra bitirilir.                      

C)Tek bayrak direği varsa bayrak; törenden önce indirilir ve törenle bayrak direğe çekilir.                          

D)Törenlerin yürütülmesinden okul müdürü sorumludur.

 

47. MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre, rehberlik ve danışma hizmetleri il danışma komisyonu hangi aylarda toplanır?

A)Şubat-Haziran                      B)Ocak Haziran                   C)Şubat-Eylül                  D)Eylül-Haziran

 

48. Rehberlik ve psikolojik danışma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde insana saygı esastır.                    

 B)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.                      

C)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetler sorunlu öğrencilere açık bir hizmettir.                          

D)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.

 

49. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu yılda en az kaç kez toplanır?

A)1                                     B)2                                    C)3                            D)4

 

50. Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların çalışma süreleri haftalık kaç iş saatidir?

A)30                                       B)35                                    C)40                                 D)45

 

51. Korelasyon katsayısı +1.00 olan iki değişken arasındaki ilişki için hangi yorum yapılabilir?

A)İki değişken arasında mükemmel negatif bir ilişki vardır.                  

B)İki değişken arasında mükemmel pozitif bir ilişki vardır.                    

C)İki değişken arasında orta düzeyde bir ilişki vardır.                            

D) İki değişken arasında düşük düzeyde bir ilişki vardır.

 

52. Aşağıda verilmiş olan sınıflandırılmış serinin aritmetik ortalaması kaçtır?

              Xi                 Fi

              6                  5

            10                    7

            14                    3

            17                    4

A)10.25                           B)10.35                                  C)10.55                                    D)11.05

 

53. Puanlayıcı yanlılıklarını yansıtan tüm hatalar bu gruba giren örneğin yazılı kağıdının düzgün olmasından dolayı fazla puan verilmesi gibi.

Yukarıdaki açıklama aşağıdaki hata türlerinden hangisine aittir?

A)Sabit Hatalar                        

B)Yordama Hataları                          

C)Rastgele Hatalar                             

D) Sistemli Hatalar

 

54. Öğrencilere verilen not aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

A)Ölçme                        B)Değerlendirme                      C)Ölçek                             D)Ölçüt

55. Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemini anlatır?

A)Bir testin cevap kâğıdını anahtarla puanlamak                    

B)Bir metindeki imla hatalarını saymak                      

C)Kişileri boy sıralarına göre sıralamak                          

D)Hepsi

 

56. Aşağıdakilerden hangisi bir değerlendirme işidir?

A)Bir ödevdeki hataları saymak                   

B)Öğrencilerin el yazılarını iyiden kötüye doğru sıralamak                     

C)Test puanlarını standartlaştırmak                           

D)Oyun kurallarını derecelendirerek basket takımına eleman seçmek

 

57. Bir öğrenciye sorulan soruya verdiği cevaba artı puan vermek ne tür bir işlemdir?

A)Ölçme                                B)Ölçüt                                 C)Karar                             D)Karar

 

58. Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ölçme ile ölçülür?

A)Boyun uzunluğu                                            B)Akademik başarı                   

C)Sahip olunan kitap sayısı                             D)Devam ettiği ders sayısı

 

59. Aşağıdakilerden hangisi okullarda ve derslerde kullanılan testlerin amaçları arasında yer almaz?

A)Öğrenme eksikliklerini belirlemek                     

B)Öğrenmelerin işlenmesini sağlamak                   

C)Dersin hedef davranışlarının tespitini yapmak                        

D)Öğrencilerin süreç sonundaki öğrenme düzeylerini belirlemek

 

60. 30 soruluk bir sınavda en az 15 doğru yapmak gerekir ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A)Ölçme                              B)Ölçüt                   C)Yargı                           D)Karar

 

 

 

 

61. Bir bütün olarak bir testin ve testteki her bir maddenin maksada ne derece hizmet ettiğidir.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)Yordama geçerliliği                              

B)Yapı geçerliliği

C)Görünüş geçerliliği            

D)Kapsam geçerliliği

 

62. Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının güvenirliğinin düşük olmasının en önemli sebebi nedir?

A)Ölçmelerin yetersiz olması                     

B)Ölçülenlerin düşüncelerini tam yansıtamaması                      

C)Özelliklerin dolaylı ölçülmesi                         

D)Ölçme araçlarının tutarsız olması

 

63. Aşağıdaki testlerden hangisinin temel amacı, derslerdeki öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunların giderilmesine imkân sağlar?

A)Tanıma-yerleştirme testleri                   B)Kişilik testleri                  

C)Zekâ testleri                                              D)İzleme testleri

 

64. İlköğretim 8. Sınıf Matematik öğretmeni, öğretim yılının başında öğrencilerin bu derse hazır oluş düzeylerini belirlemek istemektedir. Öğretmenin bu amaçla hazırlayacağı ölçme aracı, aşağıdakilerden hangisini kapsamalıdır?

A)8. sınıf Matematik dersinde gerçekleşecek öğrenmelerin ön koşulları                    

B)8. sınıf Matematik dersinde öğrenilecek önemli davranışları belirlemek                      

C)Analiz düzeyinde veya daha yüksek düzeydeki hedeflere ilişkin davranışları                            

D)Derste problem çözmeyle öğretilecek davranışları

 

65. Aşağıdakilerden hangisi beyin fırtınası tekniğinin sınırlılıklarından biri değildir?

A)Her öğrenciyi ayrı ayrı değerlendirmek zordur.                   

B)Beyin fırtınası tekniğinde zaman sorunu olduğu için öğrenciyi motive etmek zordur.                 

C)Öğrencilere yapıcı eleştiride bulunmak için fazla zaman yoktur.                      

D)Beyin fırtınası tekniğinde iyi bir başkan ve not tutan bir üye olmazsa başarı azalır.

66. Aşağıdaki öğrenme-öğretme yaklaşımlarından hangisi karşısında belirtilen becerinin kazandırılması için etkili bir yöntem değildir?

       Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı                                    Beceri

A)Örnek olay incelemeye dayalı eğitim                    Problem Çözme

B)Sunuş yoluyla öğretim                                             İşbirlikli öğrenme

C)Bilimsel araştırma yoluyla öğrenme                      Eleştirel düşünme   

D)Buluş yoluyla öğretim                                              Yansıtıcı düşünme

 

67. En az iki öğretim personelinin işbirliği yaparak belli sorumluluklarla dersi işlemesidir. Belirlenen herhangi bir durumda belli bir ihtiyacı gidermek ve ilgili konularda amaca ulaşmak için oluşturulmuş bir yöntemdir.

Yukarıdaki açıklama aşağıda verilen öğretim yöntemlerinden hangisine aittir?

A)Proje yöntemiyle öğretim yapmak                                                                 

B)Oyun yöntemi kullanarak öğretim yapmak                                                         

C)Deneysel öğretim yapmak

D)Ekiple öğretim yapmak                       

                                                 

68. Aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisinin öğrencilere psikomotor(devinimsel) hedef alanlarını kazandırmadaki etkisi bulunmaz?

A)Gösterip yaptırma                                                            B)Benzetim(simülasyon)                     

C)Mikro öğretim                                                                   D)Örnek olay

69. Aşağıdakilerden hangisi öğretimi etkileyen değişkenlerden biri değildir?

A)Öğrenme, karşılıklı bir etkileşim ve iletişim sürecidir.

B) Öğretimde uzaktan yakına, basitten karmaşığa doğru bir yol izlenir.

C) Öğrenci bir bütün olarak gelişir. Büyüme ve gelişme süreklidir.

D) Öğrenme; problem çözme bilinci ve yeterliliği kazanma sürecidir.

70. Bireysel, kendi kendine öğrenme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Bilginin özel parçalara veya temel öğelere ayrılarak belirli bir sıraya göre düzenlenip bireysel esasa göre düzenlenmesidir.

Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Mikro Öğretim

B) Ekiple Öğretim

C) İş başında Öğretim

D) Programlı Öğretim

 

71.Aşağıda verilen öğrenme-öğretme yaklaşımı/kurucusu eşleştirmesi doğru olarak verilmiştir?

A)Yapılandırmacı Öğrenme - Piaget                   

B)Buluş Yoluyla Öğrenme - Asubel                  

C)Sunuş Yoluyla Öğrenme - Brunner                         

D)Tam Öğrenme – Glasser

 

72. İki gruptan birinin sadece soru soran, diğerinin ise cevap veren rolleri üstlenmesi ile olur. Genelde soru soran grup dinleyicilerden olur; cevap veren grup ise uzmanlardan oluşur.

     Yukarıdaki açıklama hangi grup tartışması yöntemine aittir?

A)Panel                                B)Sempozyum                           C)Kollekyum                            D)Forum

 

73. Sunuş Yoluyla Öğretim stratejisinde bilgiler düzenlidir ve çoğunlukla öğretmenin etkin olduğu bir süreç izlenir.

      Sunuş yoluyla öğretme yaklaşımında, dersini monotonluktan uzak tutmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisinden kaçınmalıdır?

A)Öğrencilerin sorular sormalarına fırsatlar vermek           

B)Konuyu bütün olarak, bölmeden anlatmak                     

C)Farklı öğretim teknikleri kullanmak                          

D)Öğretim materyali ve araç gereçlerden yararlanmak

 

74. Buluş Yoluyla Öğretim yaklaşımında, öğretmenin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Öğrencilere bulamayacakları bilgileri bulmalarına yardımcı olma                   

B)Anlaşılması zor konuları anlaşılır hale getirici önlemler alma                     

C)Öğrencileri gruplar halinde çalışmaya ve öğrenmeye özendirme                          

D)Öğrencilere deneyimler kazandırarak, bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlama

75. Sunuş Yoluyla Öğretme yaklaşımını etkili bir biçimde kullanmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak göz önünde bulundurur?

A)İçeriği düzenli ve anlamlı biçimde sunmaya çalışma                     

B)İlke ve genellemeleri dolaylı olarak tanıtmaya çalışma                      

C)İçeriğin aktarılmasına ayrılan süreyi ekonomik kullanma                           

D)Sınıfta seviye grupları oluşturma

 

76. Öğrenciler tarafından öğretmenin rehberliğinde konuyla ilgili örneklerin açıklanmasını, karşılaştırılmasını ve örnek olmayan durumların ayırt edilmesini, özelliklerini, ilişkilerin ve ilkelerin vurgulanmasını ve benzer etkinliklerde yeni örneklerin geliştirilmesini içeren öğretim yaklaşımına ne denir?

A)Sunuş yoluyla öğretim                                                      B)Buluş yoluyla öğretim                     

C)Tam öğrenme yoluyla öğretim                                       D)Bireysel Öğretim

 

77. Bu ilke öğrencilerin aktif bir şekilde derse katılımını önemser. Öğrenci, dinleyici gibi durmaz; sürekli soru sorarak derse katkıda bulunur. Kendi tasarladığı bir ürünü somutlaştırma esnasında uygulanan bir ilkedir.

      Yukarıdaki açıklama aşağıda verilen öğretim ilkelerinden hangisine aittir?

A)İş İlkesi                                                      B)Hayata yakınlık ilkesi

C)Somuttan soyuta ilkesi                           D)Açıklık ilkesi

 

78. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde öz değerlendirme ve grubun kendini değerlendirmesi yoluyla süreç hakkında bilgi toplama eğilimi, diğerlerine göre daha az tercih edilir

A)Yansıtıcı Öğrenme                                                   B)Probleme Dayalı Öğrenme                      

C)Sunuş Yoluyla Öğrenme                                          D)İşbirlikli Öğrenme

 

79. Öğretme – Öğrenme sürecinde önce öğrencilere belli yaşantılar kazandırılmakta, sonra da öğrencilerden bu yaşantıları üzerinde düşünerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri, soruna çözüm önermeleri, genellemelere varmaları vb. istenmektedir?

      Bu yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tam Öğrenme                                               B)Buluş Yoluyla Öğrenme                      

C)Öğretimde Proje Yöntemi                          D)Bireyselleştirilmiş Öğretim

 

 

80. Kavram haritalarında en çok aşağıdaki kuramlardan hangisine bağlı olarak yürütülen öğrenme yaklaşımında kullanılır?

A)Tam Öğrenme                                               B)Buluş Yoluyla Öğrenme                      

C)Yapılandırmacılık                                         D)Anlamlı Öğrenme

 

 

81. Ünitelendirilmiş yıllık plan yapılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Hazırlanan plan okul müdürüne öğretim yılının başlamasından itibaren 10 gün içinde onaylatılır.

B)Ders işlenirken hazırlanılan planda yer alan başlıklar dikkate alınır.          

C)Plan; öğretim yılının başında yapılır.                        

D)Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir.

 

82. Öğretmenin, öğrencilerin sınıfta istenmeyen davranışları karşısında aşağıdaki davranışlardan hangisini ilk önce yapması en uygun olur?

A)Davranışları onaylamadığını hissettirmek                     

B)Öğrencileri cezalandırmak             

C)Rehberlik servisine öğrencileri yöneltmek                           

D)Disiplin kuruluna sevk etmek

 

83.

I.Öğrencilerin yaş seviyesine uygun aktivitelerin yapılması

II.Öğretmenin derse başlamadan önce güvenlik gerekçesi ile deney düzeneğinin kontrol edilmesi

III.Öğretmenin sınıfta yaramazlık yapan öğrencilere yüksek sesle bağırması

Yukarıda verilen sınıf yönetimi modellerine ilişkin davranışların özellikleri aşağıdaki eşleşmelerin hangisinde doğru sıra ile belirlenmiştir?

A)Gelişimsel-Tepkisel-Önlemsel                      B)Tepkisel-Önlemsel-Gelişimsel                      

C)Önlemsel-Gelişimsel-Tepkisel                      D)Gelişimsel-Önlemsel-Tepkisel

   

84. Sınıf yönetiminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Öğrenciler arasındaki problemleri çözmek                     

B)Öğrencilere karşı otoriteyi oluşturmak                  

C)Öğretim ortamını etkili ve verimli kullanmak                          

D)Öğrencileri disipline etmek

 

 

 

 

 

85. Sınıf yönetiminde öğretmenin temel görevi öğrencide hedef doğrultusunda istendik davranış değişikliği meydana getirmektir.

      Buna göre aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin öğrencilerin kendilerini sınıfta güvende hissetmelerine katkısı yoktur?

A)Öğrencilere eşit davranmak                     

B)Öğrencilerin kişiliğine saygı göstermek                     

C)İlkeli ve kararlı davranmak                           

D)Öğrencileri not ile tehdit etmek

 

86. Öğretmenin sınıfta ortaya çıkabilecek istenmeyen durum ya da davranışları önceden kestirerek önlemler almasını içerir.

      Yukarıdaki açıklama hangi sınıf yönetimi yöntemi yaklaşımına aittir?

A)Tepkisel Yaklaşım                                       B)Bütünsel Yaklaşım                      

C)Önlemsel Yaklaşım                                     D)Gelişimsel Yaklaşım

 

87. Okullarda yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme faaliyetlerine ne ad verilir?

A)Öğretme                       B)Program                            C)Öğrenme                        D)Öğretim

 

88. Aşağıdakilerden hangisi plan yapmanın ilkelerinden biri değildir?

A)Plan, standart olmalıdır.

B) Planlar; çağdaş eğitimin gereklerine uygun olmalıdır.  

C)Her plan belli bir süreyi kapsayacak şekilde olmalıdır.                           

D) Plan, öğretim dalına ve amacına uygun olmalıdır.

 

89. “Zaman” düzenine yönelik etkinliklerdir. Etkili öğretim, öğrenmeye ayrılan zamanın çokluğuna ve etkili kullanımına bağlıdır.

      Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisine aittir?

A)Sınıf yönetimi birinci boyutuna                 

B) Sınıf yönetimi ikinci boyutuna                                        

C) Sınıf yönetimi üçüncü boyutuna                                       

D) Sınıf yönetimi dördüncü boyutuna                 

 

90. Öğretmen herkesin ilgisini çekmeden derse başlamamalıdır. Bunu sağlamak için bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A)Sınıf ortamında fark edilir bir şey yapmak.                     

B)Güncel bir olay veya konu ile ilgili bir şey söylemek.

 C)Sürekli yüksek sesle ders anlatmak.                          

D)Öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate almak.

 

91. Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sosyalleşme                     B)Eğitim                      C)Öğretim                           D)Program

 

92. Öğrencileri birbirine kaynaştırma ve belirli amaçlar yönünde güdüleme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Güdülenme öğrenci eksenli bir kavramdır.

 B)Ders başında konu ve konunun amaçları tanıtılmalıdır.

C)Güdülenme, süreklilik ve bütünlülük arz eden bir etkinlikler dizisi içinde tasarlanmalıdır.                         

D)Rekabetçi sınıf ortamı yerine, işbirlikçi yapı daha etkili ve olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

 

93. Öğretimi etkileyen değişkenler ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A)Her yaşantı her öğrenci için aynı önemi taşır                    

B)Sınıf toplumsal yaşamın canlı bir kesitidir                 

C)Öğrenci öğrenme sürecine aktif katılmalıdır                       

D)Sınıf kültürel gelişme ve eğitim merkezidir

 

94. Eğitim planları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Eğitim planı esnek ve işlevsel olmalıdır                     

B)Amaç-araç, içerik bütünlüğüne sahip olmalıdır                

C)Öğrenmede bireysel farklılıkları göz ardı etmelidir                      

D)Zaman kayıplarına karşı alternatif çözüm üretmelidir

 

 

 

95. Aşağıdakilerden hangisi öğretim ortamının öğelerinden değildir?

A)Psikolojik ortam                                    B)Fizyolojik ortam                     

C)Biyolojik ortam                                      D)Sosyal ortam

 

96. Aşağıdakilerden hangisi eğitim planları için uygun olmaz

A)Amaçlara ulaşmak için yapılır                    

B)Öğretim yöntemlerini içerir                     

C)Değerlendirme ölçütlerini içerir                           

D)Geçmişe dönük yapılır

 

97. MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, zorunlu öğrenim çağı sonuna kadar ilköğretimi bitiremeyenlerin ilköğretimlerini tamamlamak üzere velilerin de istemeleri halinde en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına imkân verilir?

A)2                                      B)3                                       C)4                                  D)5

 

98. MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre sınavların zamanı, öğrencilere ne zaman duyurulur?

A)3 gün önce                        B)5 gün önce                      C)1 hafta önce                      D)10 gün önce

 

99. MEB Sosyal etkinlikler Yönetmeliğine göre, ilköğretim 8. Sınıfların da kaç saatten az olmamak üzere ders yılı başında öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar?

A)5                                          B)10                                    C)15                                  D)18

 

100. Destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Kursa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az olamaz.

B) 5, 6, 7. Sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık toplam 15 saate kadar haftalık kurs alabilirler.  

C) Sınıf mevcudunun 20 olması esastır.

D) 8. Sınıftaki öğrenciler en fazla 6 dersten 18 saate kadar haftalık kurs alabilirler.                                                      

 

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top